Intentioner

Välkojadeliusmmen!

Mitt namn är Lars Jadelius och jag är docent i arkitektur, numera pensionär men är fortfarande verksam med föreläsningar och visionärt tankearbete.

Kontakta mig gärna  om du är intresserad av ett utbyte av tankar och idéer kring frågor som jag skriver om på denna webbplats. Vore väldigt spännande att hitta likasinnade för samtal, tankeutbyte och social samvaro genom nätets breda kontaktytor.

Upprop för en forskande lärprocess! Se inläggslistan!
Ägandet – hur kan det utvecklas?
  • Vår tids problem – det ofta så ansvarslösa privata ägandet!
  • Vad har äganderätten inneburit och hur har den förändrats historiskt och inte minst hur kan den utvecklas i framtiden? 
  • Vad innebär ett positivt upphävande/upphöjande av privategendomen enligt Marx och enligt oss själva? 
  • Hur stärker vi och förnyar allmänningarna och det gemensamma?
  • Vad innebär ansvar rättsligt, kulturellt och etiskt?
  • Hur tar sig vi och vårt uttryck samhälleligt, äganderättsligt och demokratiskt? 
  • Vilka ”äger” nationalstaterna och hur approprieras stater?

Delta i vår gemensamma forskande process och bidra med dina kunskaper och reflektioner! Anmälan och frågor:
lars.jadelius@telia.com  Arbetsgruppen är partipolitiskt obunden

Om du inte insett hur betydelsefull och stor denna fråga är, så läs vår långa version av uppropet! Den finns publicerad som ett inlägg här, men vi kan också skicka den via mail. (se inläggslistan till höger) Ser du brister – hjälp oss med ditt kunnande!

Presentation:
Mina vetenskapliga meriter omfattar ett brett kulturvetenskapligt och humanistiskt perspektiv, men mitt forskande omfattar också en givande erfarenhet både som konsult och som aktivist för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle.

Jag har utvecklat en bred sammanhängande repertoar av metodiska ansatser som lånat teori såväl från design och planering, som från pedagogik och lärande. Efterhand tänker jag  presentera detta mångåriga arbete dels med aktuellt nyskrivet material och dels genom artiklar som är publicerade tidigare. Med en viss bearbetning hoppas jag att de ska fungera som ett sammanhängande ramverk och metodik. Läs ”Läs fritt!”

Genom att hålla samman ett komplext teoretiskt ramverk med en mer pragmatisk metodisk ansats, kan stöd skapas i de design- och planeringsprocesser som inte är rutin och därmed förutsätter ny kunskap. Det handlar således om pilotprojekt, men inte om projekt som bara syftar till förnyelse, utan om projekt som tar till vara lokalt, erfarenhetsbaserat kunnande, av de levande kulturarven sedda som resurser och som tidigare gjorda investeringar.

Pilotprojekt karaktäriseras av att de är fristående med en tydlig början och avslutning, men bör också medvetet ses som inslag i långsiktiga processer. Sociala hållbarhetsprocesser kännetecknas av att olika aktörer går samman för finna en gemensam inriktning, men som även fortsättningsvis vill agera relativt självständigt. Sådana involverande och komplexa design- och planeringsprocesser kräver en särskild logik och metodik. Det gäller ju att ta vara på den energi och handlingskraft som deltagarna representerar, utan att låsa in dem i en detaljerad plan. Här kommer därför viktiga metodiska inslag in från både pedagogik och samhälleligt lärande.

Ordet bridgers skulle kunna stå just för personer som förmår skapa konstruktivt sampel och lustfylld samhandling för ett gemensamt bästa. Det är betydelsefullt att vi mer medvetet kan ta oss an design- och lärprocesser, som förutsätter både interkulturella och transdisciplinära ansatser. Det innebär att design såväl som planering bör inbegripa traditionellt vetenskapliga, konstnärliga och humanistiskt grundade kunskapsperspektiv. Vi har en rik historia att ösa kunskaper ur.