Läs fritt! Tänk fritt! Men läs!

Artiklarna och essäerna här är skrivna i olika sammanhang och vid olika tidpunkter. Jag tar mig dessutom friheten att utveckla texterna efterhand där jag finner det önskvärt. Illustrationer har jag samlat på mig i åratal, men det innebär att det tar tid att gå igenom och att hitta rätt bild i rätt textsammanhang. Era reaktioner och synpunkter är av stor betydelse för det arbetet. Ingen synpunkt, fråga eller kommentar är oviktig eller trivial för mig.

I förlängningen hoppas jag att materialet skall utvecklas till en väl illustrerad bok. I samma anda som mina tankar och metoder syftar jag dock inte till en monolitisk läsupplevelse. Jag hoppas att de olika infallsvinklarna ska samspela med läsarnas egna kunskaper och kunskapande.

Jag ser det som både produktivt och nödvändigt att se världen ur olika perspektiv och att hämta inspiration och empiri från vitt skilda håll. Det kan vara från olika akademiska fält, det kan vara från många olika erfarenhets- och upplevelsesfärer (både egna och andras förmedlade via olika konstformer) och det kan vara egna studier av omvärlden. De kunskapsprocesser vi har att ta hand om och påskynda måste inbegripa hela det flöde som kommer till uttryck i Bridgers Cross nedan. Tolka den fritt och eftertänksamt.

Bridgers Cross
Denna bild beskriver kunskapsflödet mellan etik (hjärtat) och handling (spiralen), tecknens värld (at-symbolen) och tingens och de materiella rummens värld (labyrinten). Jag kallar denna bild ”Bridgers Cross”

Därför är det inte viktigt alls i vilken ända ni läsare tar er an texter och bilder. Det är heller inte viktigt eller ens möjligt att sträckläsa. På ett sätt är de inte så svårlästa, men det blir snabbt väldigt mycket att ta in och att reflektera över. Det blir betydligt lättare för er, tänker jag, om ni som läsare inte försöker fånga in det ni läser i någon etablerad fålla eller alltför starkt knyta tankegångarna till  de ”gubbar” jag refererar till. Tyvärr är det ofta just sådan fällor kunskapandet fastnar i.

Läs fritt och fördomsfritt! Vi står inför en mycket omfattande omställning av de kunskapssystem som blivit etablerade och därmed av allt vad vi lärt. Omfattningen av den omställningen får absolut inte hindra oss att ta till vara våra fantastiska kulturarv. Tvärtom blir det än viktigare att ta till vara och stärka det vi finner gott och fungerande.